Bài đăng

Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Vai trò của Viện Kiểm Sát

Đã hiểu vai trò của Viện Kiểm Sát
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11884

Probability_ Theory and Examples

Lý thuyết Xác suất và các ví dụ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33233

Probability with Statistical Applications

Xác suất vơi các ứng dụng Thống kê
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33230

Conceptual Mathematics